Cộng đồng tin. Com giới thiệu fanpage duy nhất tại địa chỉ: facebook.com/CongDongTinCom

Ngoài ra các fanpage khác đều không thuộc Cộng đồng tin .Com