UBND TP Hà Nội có quyết định thành lập Cụm công nghiệp Đông Anh thuộc xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, TP Hà hội với quy mô 18.5 ha.

Theo đó, cụm công nghiệp Đông Anh có quy mô 18,532ha tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, TP Hà Nội nhằm tạo mặt bằng sản xuất với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; thu hút các doanh nghiệp, hộ sản xuất mở rộng và phát triển sản xuất nhằm thúc đẩy phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại địa phương.
nhà đất đông anh

>>>> nhà đất đông anh

Cụm công nghiệp bao gồm các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cụm công nghiệp Đông Anh do Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp huyện Đông Anh là chủ đầu tư. Thời gian hoạt động của Cụm công nghiệp là 42 năm kể từ ngày ký quyết định thành lập.

UBND thành phố yêu cầu UBND huyện Đông Anh có trách nhiệm chỉ đạo việc đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật quản lý Cụm công nghiệp đúng quy định pháp luật và TP Sở Công thương chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, quản lý Cụm công nghiệp đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.